Διακηρύξεις - Δημοπρασίες

Ημ/νία Τίτλος
13/07/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Λοιπές παροχές σε είδος - (Γάλα προσωπικού)" - 18PROC003421541
11/07/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για τον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Ν. Ερυθραίας
11/07/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ασφαλτομίγματος για το 8ο Δημοτικό Κηφισιάς
11/07/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Ενότητας Εκάλης Δήμου Κηφισιάς
11/07/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας
11/07/2018 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας χρωμάτων σχολείων Δ.Ε Κηφισιάς
06/07/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2018 ¨
06/07/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου :¨ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018¨
06/07/2018 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της ¨ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕ 8 & Π
04/07/2018 Περιληπτική Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Κηφισιάς

Σελίδες