ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 

 Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Κ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

 213 2007 100

 

 

  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
  Β Α Σ Ι Λ Η Σ  Ξ Υ Π Ο Λ Υ Τ Α Σ


   Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ
   213 2007250 - 251- 252
   2132007261 - 262

 

  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ
  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Κ Ο Κ Κ Ο Λ Η Σ

  213 2007278
  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α
  213 2007298

 

  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η 
  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α

  213 2140211
  210 6228355

 

  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ:
  Λ Ι Λ Α  Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ


  213 2007240, 213 2007274
  213 2007275, 213 2007276

 

  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

  213 2007113, 213 2007114

 

  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η
  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α

  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

  213 2007281

  --------------

  213 2007222
 

 Ν Ο Μ Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

 213 2007258

 

  Τ Μ Η Μ Α  Ε Σ Ω Τ.  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

   Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ
   213 2007180

   -------------------

   213 2007184

 

 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ
 

  Π Ρ Ο Ι Σ Τ.  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ

  213 2007219

 

   Τ Μ Η Μ Α  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ
   Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ  
 

  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

  213 2007153

 -------------

  213 2007220
  213 2007159
  213 2007187
  213 2007285
  213 2007189
  213 2007155
  213 2007154

 

  Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο

  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ
 213 2007117

 ---------------

 213 2007118

 213 2007156

 213 2007211

 

  Δ Η Μ Ο Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο
  Λ Η Ξ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ο

  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

   213 2007119

  --------------

  213 2007120, 213 2007121

  213 2007183

  ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

  213 2007122, 213 2007197

  213 2007191

  ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

  213 2007612

  ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΕΚΑΛΗΣ

  213 2140210

 

  Τ Μ Η Μ Α  Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ  
  &  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ
  Μ Ε Ρ Ι Μ Ν Α Σ   Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

  213 2007110
  ---------------

  213 2007296

 

 

   Τ Μ Η Μ Α  Μ Ι Σ Θ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ

   Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

  213 2007104

  ---------------

  213 2007150 - 151

  213 2007188

 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ
 

  Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
  Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Σ Φ Η Κ Α Κ Η Σ

  213 2007230

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
  213 2007160

  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ.  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ

  213 2007127

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  213 2007200

 

  Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

  213 2007134

  ---------------
  213 2007181
  213 2007137
  213 2007135
  213 2007138
  213 2007282
  213 2007284
  213 2007294
  213 2007283
  213 2007102

 

  Τ Μ Η Μ Α  
  Α Ν Τ Α Π Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ω Ν  
  Τ Ε Λ Ω Ν,  Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ω Ν

  213 2007139, 213 2007145

  213 2007146

 

 

  Τ Μ Η Μ Α  Φ Ο Ρ Ω Ν  
  &  Τ Ε Λ Ω Ν

  213 2007142
  213 2007143
  213 2007124

  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Κ Ο Ι Μ Η Τ Η Ρ Ι Ο Υ

  213 2007290

  Κ Ο Ι Μ Η Τ Η Ρ Ι Ο  Κ Η Φ Ι Σ Ι Α Σ

  213 1302019

  Κ Ο Ι Μ Η Τ Η Ρ Ι Ο  
  Ν Ε Α Σ  Ε Ρ Υ Θ Ρ Α Ι Α Σ

  210 8071332

 

  Τ Μ Η Μ Α  
  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ


  213 2007129

  213 2007130

  213 2007236

 

   Τ Μ Η Μ Α  
   Α Δ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Ν
   &  Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ  
   Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ω Ν 
   Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν

   Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

  213 2007267

  ---------------

  213 2007215

  213 2007241

 

  Τ Μ Η Μ Α
  Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ
  &  Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η Σ  
  Δ Α Π Α Ν Ω Ν

  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

  213 2007233

  ---------------

  213 2007131 - 132
  213 2007238 - 239
  213 2007249

 

  

   Τ Μ Η Μ Α  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν

   Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

   213 2007185

   ---------------

   213 2007105

   213 2007106

   213 2007108

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α -
Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η ΤΑ - Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ

 

  Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
  Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν  &  Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν  
  Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ω Τ Η Σ

  210 6236723

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
  213 1355311

  Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ω Ν
  &  Ε Ρ Γ Ω Ν  
  Σ Τ Α Θ Η Σ  Κ Υ Ρ Λ Ο Σ 

  213 1355311

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
  213 1355312

  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ.  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ

  213 1355304

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  213 1355327

 

  Τ Μ Η Μ Α  
  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ
  &  Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν

  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

  213 1355305

  ---------------
  213 1355324
  213 1355322
  213 1355314
  213 1355329
  213 1355316
  213 1355329

 

  Τ Μ Η Μ Α  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ω Ν  

  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

  213 1355307

  --------------

  213 1355312
  213 1355325
  213 1355308
  213 1355331
  213 1355332
  213 1355317
  213 1355310

 

  Τ Μ Η Μ Α  Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ

  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

  213 1355323
  --------------

  213 1355332

 

  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ
  ( Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο )

   210 8003421

  (σύντομα θα διατεθούν
  κι άλλες γραμμές)

 

  Τ Μ Η Μ Α
  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο - 
  Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο

  
  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

  213 1355326

  ---------------

  213 1355327
  213 1355320
  213 1355309
  213 1355319
  213 1355315
  213 1355315

 

  Τ Μ Η Μ Α    Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ  
  Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ω Ν  
  Φ Ο Ρ Τ Ω Ν

  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

  213 1355313

  ---------------

  213 1355302
  213 1355328
  213 1355329
  213 2007638

 

  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α   
  Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ
  
  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  Α Ν Ν Α  Κ Ο Ρ Ο Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Η

  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Κ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

  210 6206677
  ---------------

  210 6254328
  210 6251310
  210 6251377
  210 8079565

  ΟΓΚΩΔΗ - ΚΗΠΑΙΑ
  210 6228335

 

  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η 
  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ


  ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  
213 2007128

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  213 2007223

  ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

  213 2007269
  ---------------

  213 2007266
  213 2007268
  213 2007221
  213 2007265

  ΤΜΗΜΑ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

  213 2007280
  -------------
  213 2007225

  ΤΜΗΜΑ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

  213 2007680

 

 

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  Δ Ο Μ Η Σ Η Σ  ( Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α )
 

  Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
  Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ  
  Ε Λ Ε Ν Η  Β Α Ρ Σ Ο Υ

  213 1355353

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
  213 1355350

  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ.  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ
  
213 1355354

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  213 1355351
  213 1355352

  Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο
  Α Ρ Χ Ε Ι Ο

  213 1355390

 

  Τ Μ Η Μ Α  
  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ
  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ω Ν

  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

  213 1355370

  ---------------
  213 1355371
  213 1355372
  213 1355373
  213 1355374
  213 1355369
  213 1355380

 

  Τ Μ Η Μ Α  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ
  Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν
  Α Δ Ε Ι Ω Ν  

  213 1355355
  213 1355356
  213 1355357
  213 1355358
  213 1355359
  213 1355360
  213 1355361

 

  Τ Μ Η Μ Α 
  Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν
  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν

  213 1355354 
  213 1355362
  213 1355363
  213 1355364
  213 1355366
  213 1355367
  213 1355368

 

 

 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν
Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ, Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ  &  Π Ο Λ Ι  Τ Ι Σ Μ Ο Υ

  Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν  
  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν
  Μ Α Ρ Ι Α  Κ Ε Φ Α Λ Α

  210 6233315

  Ε Ν Τ Ε Τ Α Λ Μ Ε Ν Ο Σ
  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ

  Π Α Ι Δ Ι Κ Ω Ν  Σ Τ Α Θ Μ Ω Ν
  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Τ Σ Ο Υ Λ Ο Σ

  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α
  210 8013443, 210 8016593
 

  Τ Μ Η Μ Α  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν
  Π Ρ Ο Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ  Α Γ Ω Γ Η Σ

  210 8080550

  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α
  Π Α Ι Δ Ι Κ Ω Ν  Σ Τ Α Θ Μ Ω Ν

  210 8013443, 210 8016593

 

  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α
  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν 
  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 

  210 8019103, 210 8019633
  210 6231638, 210 6233315


  Τ Μ Η Μ Α 
  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Υ
  Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ

  213 2007264 

  Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η
  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η
  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α,
  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

  210 8082994

 
 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ

  210 8014249
  210 6202109
 

  213 1355366
  213 1355367
  213 1355368

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
  ΚΗΦΙΣΙΑΣ

  210 6230919

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
  ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

  210 6203567

  ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ

  210 8012632 

  ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ  ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
  ΔΡΥΜΠΕΤΕΙΟ

  210 6254189

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  210 6256945

  ΠΕΔΥ 1ος οροφ.
  210-8072183 


  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
  ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ
  ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ


  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ
  213 2007213
  --------------------------

  213 2007125
  213 2007193
  213 2007256
  213 2007270

 

  Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Ι  Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι

  Ν Ε Α  Ε Ρ Υ Θ Ρ Α Ι Α

  Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
  210 8077137
  210 8078805
  210 8077030


  Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
  210 8079752    

  210 6207473

  Γ΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
  210 8000832    
  210 8002090

  

  Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Ι  Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι

  Κ Η Φ Ι Σ Ι Α

  ΑΝΘ. ΑΜΠΑΤΖΗ - ΒΡΕΦΙΚΟΣ
  210 8082222    
  210 8017638


  ΓΙΓΑΝΤΟΝΑΝΑΚΙΑ - ΒΡΕΦΙΚΟΣ
  210 8078187    
  210 8072346


  ΓΟΡΓΟΝΕΣ & ΜΑΓΚΕΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
  210 6209386


  ΜΙΧΛ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ
  210 8018864    
  210 8015565

  ΝΕΛΛΥ ΚΟΚΚΟΡΙΝΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
  210 8014927    

  210 8089820

  ΣΟΦΙΑ ΓΚΙΚΑ - ΒΡΕΦΙΚΟΣ
  210 8013646    
  216 8090959

  ΧΑΝ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ
  210 8080112

  La La Land
  210 8075011
  210 8073478

 

 

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ - 
Κ Ε Ν Τ Ρ Α  Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν -
Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ

 

  Ν Ε Α  Ε Ρ Υ Θ Ρ Α Ι Α

  Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
  Δ.Ε   Ν. Ε Ρ Υ Θ Ρ Α Ι Α Σ
  Δ Η Μ.  Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Α Κ Η Σ

  213 2007641

  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α
  213 2007646, 213 2007636
 
 
Λ Η Ξ Ι Α Ρ Χ Ο Σ
  213 2007612
  
  Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο
  
213 2007615

  Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η
 
213 2007608
  213 2007606
  213 2007617
  213 2007609
  210 6206843
  213 2007604


  ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  213 2007618
 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
  213 2007630

 
  ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΩΝ, ΤΕΛΩΝ

  213 2007640

  ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  213 2007638

  ΓΡΑΦ. ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ
  
213 2007626

  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
  
210 6206843

  ΒΙΛΛΑ ΜΠΟΤΣΗ
  210 6232645

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  213 2007670
  210 6232674
  210 6232642

 

   Δ.Ε  Ε Κ Α Λ Η Σ

  Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
  Δ.Ε  Ε Κ Α Λ Η Σ
  Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Σ Φ Η Κ Α Κ Η Σ

   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
   213 2140203

   ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ
   213 2140210

   ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑΛΗΣ
   210 8133847
  

  Κ Ε Ν Τ Ρ Α 
  Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Η Σ
  Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν

  ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  213 2007501

  ΚΕΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
  213 2007500
 
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ
  ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ)

  ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
  213 2048281
  213 2048282
  213 2048283
  213 2048284
  213 2048286

  ΚΕΠ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
  213 2055800

 

  Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ε Σ
  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ

 

  ΖΗΡΙΝΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
  210 8012549

  ΔΑΚ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
  210 8017976

  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

  210 8080527

  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  ΑΔΑΜΩΝ

  210 8080527

  ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  210 8080527

  ΚΛΕΙΣΤΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
  "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ"

  210 6203305

  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
  "ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΑΞΗΣ"

   210 6203305

  ΓΗΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
  Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

  210 8080846

  ΓΗΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
  ΕΚΑΛΗΣ

  210 8080846

  ΓΗΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
  ΑΛΩΝΙΩΝ

  210 6231082