ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

-

Γιώργος Κοκκόλης

Ο Γιώργος Κοκκόλης γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα. Αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε  μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία στο London School of Economics, στην Πολεοδομία & Χωροταξία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ πραγματοποίησε μετεκπαίδευση σε θέματα ηγεσίας στο Harvard. Εργάστηκε στο χώρο της εταιρικής και πολιτικής επικοινωνίας, ενώ από το 2019 έχει αναπτύξει αυτόνομη επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τη δράση του στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας τιμήθηκε το 2012 με το βραβείο «Καρλομάγνος». Το 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος και διετέλεσε αντιδήμαρχος Ραφήνας –Πικερμίου, ενώ το 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής Κεφαλονιάς με τη ΝΔ. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Απελευθέρωση της Εκκλησίας από το Κράτος» (2015) και «Μανιφέστο για τις ελληνικές πόλεις (2018). Από το 2020 ως το 2023 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής.

 

 

Αρμοδιότητες:

1. Παρακολουθεί και συντονίζει τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους, τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των αντίστοιχων Υπηρεσιών.

2. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα συντονίζει τις Υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων.

3. Μεριμνά για την επεξεργασία των θεμάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιτροπής, καθώς και όποιων άλλων επιτροπών συστήνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του κανονισμού λειτουργίας του, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

4. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

5. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα συλλογικά όργανα του Δήμου.

6. Μεριμνά για την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των Υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και την βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

7. Οργανώνει κάθε νέα Υπηρεσία στον Δήμο.

8. Συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπρόσωπο τους το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών του Δήμου.

9. Συντονίζει και παρακολουθεί τις εργασίες των Ομάδων Εργασίας και Διοίκησης Έργων, μεριμνά για την σύνθεση του έργου τους, ενημερώνει τακτικά τον Δήμαρχο και την Δημοτική Επιτροπή για τα αποτελέσματα των εργασιών τους και εισηγείται στο Δήμαρχο τη συγκρότηση παρόμοιων Ομάδων Εργασίας.

10. Συντονίζει και επιμελείται την πλήρη, αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή και υλοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και κάθε τυχόν αναγκαίας τροποποίησης αυτού καθώς και την επεξεργασία και ολοκλήρωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εισηγήσεων προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου επί θεμάτων που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό του Δήμου και την υποστήριξη των εισηγήσεων αυτών ενώπιων των ανωτέρω οργάνων.

11. Μεριμνά για την έκδοση εγκύκλιων οδηγιών και Υπηρεσιακών εγγράφων του Δημάρχου για θέματα που αφορούν την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία, ιδίως σε ζητήματα συναρμοδιότητας, καθώς για την εξωτερική αλληλογραφία του Δήμου που δεν ανήκει στις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων.

12. Συντονίζει και εποπτεύει θέματα που αφορούν εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και θέματα Διεθνών Σχέσεων.