ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2019-2023

 

Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου :

Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και βελτίωσης της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήραμε εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Αποτελεί το τετραετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου : Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το εν λόγω όραμα αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πρόγραμμα δράσης του Δήμου και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του Δήμου.

 

Επικαιροποίηση, Δεκέμβριος 2022: Ενσωμάτωση στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης για την Ισότητα των Φύλων και την άρση των έµφυλων διακρίσεων στο ∆ήµο Κηφισιάς:

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το Επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο σε μορφή PDF

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την Απόφαση 197/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

--------------------------------------

 

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το Επιχειρησιακό Σχέδιο σε μορφή PDF

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2015-2019
Α’ ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με  τα άρθρα 203 - 207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους, με στόχο την εισαγωγή μόνιμων διαδικασιών και μεθόδων προγραμματισμού στους Ο.Τ.Α.

Το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κηφισιάς καταρτίστηκε το 2008, το δεύτερο για τα έτη 2013-2014, το παρόν αποτελεί το τρίτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κηφισιάς για τα έτη 2015-2019.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα τοπικής, οργανωτικής-λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου, εναρμονισμένο με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους Δήμους της χώρας με τον Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης).
 
Δείτε εδώ την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Δείτε
εδώ το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Κηφισιάς.