ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Alt


Νομοθεσία- Κανονιστικές Αποφάσεις - Πληροφόρηση
 

Περί τροποποίησης του άρθρου 11 της τοπικής κανονιστικής απόφασης για την αδειοδότηση και την κυκλοφορία των ζωήλατων οχημάτων στον Δήμο Κηφισιάς.

 

Επί της υπ΄αρ. 394/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί καθορισμού
ωραρίου κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων στο Δήμο Κηφισιάς.
Στην Κηφισιά σήμερα, την 29η του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα
19.30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς, συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση, η οποία έγινε δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα
«Β. Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου, κατόπιν της υπ’ αρ.πρωτ.: 22270/24-05-2024
πρόσκλησης της Προέδρου, που έγινε κατά τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023, γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε
κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο τρεις πλήρεις
ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της συνεδρίασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς συνεδριάζει κατά τις διατάξεις των άρθρων
92-102 του Ν.3463/2006, 65-70 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
του Ν. 5056/23 και της υπ’αρ. 98/8182/26-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου».

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε μορφή PDF:

Καθορισμός ωραρίου κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων στο Δήμο Κηφισιάς.

Επί της υπ΄αρ. 393/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί τροποποίησης
του άρθρου 11 της Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για την αδειοδότηση και την
κυκλοφορία των ζωήλατων οχημάτων στον Δήμο Κηφισιάς.
Στην Κηφισιά σήμερα, την 29η του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα
19.30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς, συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση, η οποία έγινε δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα, αίθουσα
«Β. Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου, κατόπιν της υπ’ αρ.πρωτ.: 22270/24-05-2024
πρόσκλησης της Προέδρου, που έγινε κατά τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023, γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε
κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο τρεις πλήρεις
ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της συνεδρίασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς συνεδριάζει κατά τις διατάξεις των άρθρων
92-102 του Ν.3463/2006, 65-70 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
του Ν. 5056/23 και της υπ’αρ. 98/8182/26-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου».

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε μορφή PDF:

Τοπική Κανονιστική Απόφαση για την αδειοδότηση και την κυκλοφορία των ζωήλατων οχημάτων στον Δήμο Κηφισιάς.
 

Επί της υπ΄αρ. 8/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά
με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αδειοδότηση και την κυκλοφορία των
ζωήλατων οχημάτων στον Δήμο Κηφισιάς.

Διαβάστε ολόκληρο το Νόμο "Καλλικράτης" σε μορφή PDF:

Τοπική Κανονιστική Απόφαση για την Καθαριότητα στο Δήμο Κηφισιάς

Η παρούσα κανονιστική απόφαση, ως τοπικός νόμος, έχει πρωτίστως παιδευτικό χαρακτήρα, παρά το ότι, στο πλαίσιο των διατάξεών της, ως αποτρεπτικό μέσο, προβλέπει κυρώσεις. 

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως αυτές διαμορφώνονται από τη σημερινή αναγκαιότητα, αποστολή της παρούσης κανονιστικής απόφασης δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, ώστε η πόλη να διατηρείται καθαρή, αλλά και η εισαγωγή στην καθημερινότητα, «της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων», δηλαδή τόσο της Ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων, όσο και της μεθόδου κομποστοποίησης κηπαίων υπολειμμάτων. 


Διαβάστε σε μορφή PDF ολόκληρη την Κανονιστική Απόφαση:

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα

Ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα εμπεριέχει θεμελιώδεις αξίες καθώς και την αναμενόμενη από τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα συμπεριφορά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι διέπονται από μια και μοναδική υποχρέωση, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και αυτό απαιτεί την τήρηση προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς, εδραιώνοντας κουλτούρα ηθικής στη δημόσια διοίκηση, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ακεραιότητα των φορέων της.
Παράλληλα, εν λόγω Κώδικας απαντά σε σειρά ζητημάτων, όπως η σύγκρουση συμφερόντων, η παρενόχληση, ο εκφοβισμός, η ισότιμη μεταχείριση, η διαχείριση και δημοσιοποίηση πληροφοριών καθώς και τυχόν φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας από ανώτερα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ κατά τη διαμόρφωσή του ελήφθησαν υπόψη σύγχρονη βιβλιογραφία, διεθνή πρότυπα, μεθοδολογίες και καλές πρακτικές, οι οποίες προκρίνουν ένα σύστημα που βασίζεται περισσότερο σε ηθικές αξίες (value based) παρά σε κανόνες συμμόρφωσης (compliance based)

Διαβάστε σε μορφή PDF ολόκληρο των Κώδικα:

 

Οδηγός Δομημένης Μεταφοράς Γνώσεων  στον Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν.

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,με γνώμονα το συμφέρον του πολίτη, τη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης και την ενδυνάμωση των δημοσίων λειτουργών, δημιούργησε και εισάγει για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση, μία δομημένη διαδικασία μεταφοράς γνώσεων, για τις περιπτώσεις αποχώρησης ή μακροχρόνιας απουσίας δημοσίων υπαλλήλων από τη θέση εργασίας τους.
Ο νέος «Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων  στον δημόσιο τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν» (εφεξής καλούμενος «Οδηγός»), ο οποίος συμβάλλει στην ομαλή και αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών, αφορά στη δημιουργία ενός δομημένου συστήματος, το οποίο διασφαλίζει τη μεταφορά της γνώσης από τους υπαλλήλους που αποχωρούν από τη θέση εργασίας τους, στην υπηρεσία τους και στους νέους υπαλλήλους.

Διαβάστε σε μορφή PDF ολόκληρο τον Οδηγό:

 

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου.

Σκοπός της Υπουργικής Απόφασης είναι να θέσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση

Διαβάστε ολόκληρη την Υπουργική Απόφαση σε μορφή PDF:

Κώδικας Δήμων (Νόμος 3463/2006).

Με το Νόμο 3463/2006 κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδι­κας Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1.1.2007.

Ο Κώδικας, που αποτελείται από 287 άρθρα, καταρτί­σθηκε από ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτε­ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Στις καινοτομίες του νέου Κώδικα περιλαμβάνονται ιδίως η θεματική συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, η αναμόρφωση του συστήματος της κρατικής εποπτείας των ΟΤΑ α΄ βαθμού, η εισαγωγή θεσμών τοπικής δημοκρατίας και η προσπάθεια εξυγίανσης των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων.

Ολόκληρος ο Κώδικας σε μορφή PDF:

 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κηφισιάς

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) καθορίζει την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα, και Αυτοτελή Γραφεία, τις αρμοδιότητες τους και τις θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού.

Ο εγκεκριμένος το 2018 και εν ισχύ Ο.Ε.Υ του Δήμου Κηφισιάς είναι σε διαδικασία τροποποίησης και σύντομα αναμένεται ο νέος εγκεκριμένος Ο.Ε.Υ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.Τ.Α.Α


Ολόκληρος ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας σε μορφή PDF:

Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010)

Σκοπός της Υπουργικής Απόφασης είναι να θέσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση

Διαβάστε ολόκληρο το Νόμο "Καλλικράτης" σε μορφή PDF: