ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 

 

Η Δημοτική Αστυνομία Κηφισιάς διαρθρώνεται σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος, υπαγόμενο στον Δήμαρχο. Αποτελείται από ειδικό ένστολο προσωπικό (οχτώ δημοτικοί αστυνομικοί, κατηγορίας ΠΕ23 & ΔΕ23), το οποίο έχει λάβει ειδική εκπαίδευση, υπό την εποπτεία της ΕΛ.ΑΣ. και έχει τη ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου για τα αδικήματα που με διατάξεις νόμων έχει ανατεθεί η άσκηση τους. Η υπηρεσία διαθέτει ένα περιπολικό όχημα.
Ο βασικός νόμος που διέπει την δομή και λειτουργία τη Δ.Α. είναι ο Ν.3731/2008 Φ.Ε.Κ.263/τ.Α’/23-12-2008.
Η εν γένει παρουσία και δράση της Δ.Α. αποσκοπεί, μέσω της άσκησης των προαναφερθεισών αρμοδιοτήτων, στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην προστασία της περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας της περιοχής.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

(άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 3731/2008, Φ.Ε.Κ. 263/τ. Α’/23-12-2008)

 

1. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (περ. 1).

2. Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων (περ. 2).

3. Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων (περ. 3).

4. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές (περ. 4).

5. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές (περ. 5).

6. Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου ή κοινότητας και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών (περ. 6). 

7. Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους (περ. 7)

8. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία, κατά περίπτωση (περ. 8)

9. Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές (περ. 15)

10. Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας (περ. 21)

11. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς (περ. 24). 

12. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές (περ. 25).

13. Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία (περ. 26)

14. Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (περ. 27).

15. Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου (περ. 28).

16. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο κάπνισμα (ΚΥΑ Δ2β/ΓΠ.οικ. 80727, ΦΕΚ 4177/τ. Β’/15-11-2019).

17. Θεωρεί κατ’ οίκον γνήσια υπογραφής σε κατοίκους που αδυνατούν για λόγους υγείας να μεταβούν στις αρμόδιες αρχές (Απόφαση Δημάρχου 600/2022)

              Η Ελληνική Αστυνομία παρέχει συνδρομή στο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση του έργου της και, ειδικότερα, σε προγραμματισμένους ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας ή σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπου τούτο προβλέπεται.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη : Χριστοπούλου Χριστίνα / ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας / Β’

 

Δ/νση : Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2, Τ. Κ. 14562 (Εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου)

 

Τηλ. Επικοινωνίας : 2132007222

 

E-mail : dimotikiastinomia@kifissia.gr

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

 

 

1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

 

Η Δημοτική Αστυνομία, σε μια προσπάθεια εξυπηρέτησης των πολιτών, θα διενεργεί αυτοψία για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κατ’ οίκον, σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας  (αδυναμία μετακίνησης).

Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε ότι οι ημέρες που πραγματοποιείται το γνήσιο υπογραφής με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας, ορίζονται η Τρίτη και Παρασκευή κάθε εβδομάδας & κατά τις ώρες 09:00 έως 19:00.
Λόγω του περιορισμένου ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου οριζόμενου αριθμού και πάντα σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις της Υπηρεσίας.

 Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει συμπληρωμένη και ανυπόγραφη την Υπεύθυνη Δήλωση ΓΝΗΣΙΑ\ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.pdf  / Εξουσιοδότηση ΓΝΗΣΙΑ\ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.pdf με τα στοιχεία του, όπως αυτά αναγράφονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή στο Διαβατήριο του.
Τα γνήσια της υπογραφής θα γίνονται μόνο με ένα από τα παρακάτω πρωτότυπα αποδεικτικά της ταυτότητας έγγραφα:
1. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας .
2. Ελληνικό διαβατήριο.
3. Βιβλιάριο υγείας.
4. Δίπλωμα οδήγησης.

Δεν απαιτείται οποιοδήποτε αποδεικτικό της ταυτότητας ή έλεγχος των στοιχείων του εξουσιοδοτούμενου, τα στοιχεία του οποίου συμπληρώνονται με αποκλειστική ευθύνη του εξουσιοδοτούντος.

            Η Δημοτική Αστυνομία αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

ΔΕΝ είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στις εξής περιπτώσεις:
 

• Όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να κατανοήσει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης / Εξουσιοδότησης (πχ. άτομα με ψυχική ή διανοητική διαταραχή / γεροντική άνοια)(άρθρο 128, 130, 131 ΑΚ) και δεν έχει συνταχθεί πληρεξούσιο από Συμβολαιογράφο ή ορισμός δικαστικού συμπαραστάτη (άρθρο 1669 ΑΚ) από Δικαστική Αρχή.
• Όταν δεν έχει συμπληρωθεί το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης / Εξουσιοδότησης του ενδιαφερομένου στο σχετικό έντυπο (πχ. κενό χαρτί / έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης άνευ κειμένου).
• Όταν το περιεχόμενο του εγγράφου περιέχει δήλωση προδήλως παράνομη.
• Όταν το περιεχόμενο του εγγράφου περιέχει ιδιόγραφη δήλωση διανομής περιουσιακών στοιχείων (πχ. ιδιόχειρη διαθήκη / σύσταση δωρεάς κ.λ.π.) (ΔΙΣΚΠΟ/Φ15/οικ/14923/30-06-2006)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Εναλλακτικά, σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία βεβαίωσης γνησίου υπογραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί & ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr

 (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr)

 

 

2) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.Σ.)

 

Στο κέντρο της πόλης λειτουργεί Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 471/2011 Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 497/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο ελέγχεται από τη Δημοτική Αστυνομία τις ώρες :

 • Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο  09:00 - 16:00

                         &

 • Τρίτη - Πέμπτη -Παρασκευή 09:00 - 21:00

Κυριακές & αργίες η στάθμευση είναι ελεύθερη.

 

Οι οδοί, οι οποίες ισχύει το ΣΕΣ είναι οι

 • Λεβίδου από 11 έως 13 & από 14 έως 18Β (Από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη έως της οδού Δημοσθένους εκατέρωθεν)

               &

 • Κολοκοτρώνη 3 έως 11 (Από το ύψος της οδού Λεβίδου έως της οδού Γεωργαντά)

Πρόσθετα :

 • Σημεία πώλησης καρτών βρίσκονται στα περίπτερα Κολοκοτρώνη 1, καθώς &

      Λεωφ. Κηφισιάς 240.

 • Τα τέλη στάθμευσης ανά θέση καθορίζονται ως εξής:

Mία ώρα - 1 €

Δύο ώρες – 2 €

Τρεις ώρες – 3 €

 •    Η μέγιστη διάρκεια στάθμευσης κατά τις ώρες λειτουργίας του ΣΕΣ είναι οι τρεις (3) ώρες.
 • Της καταβολής τέλους απαλλάσσονται:
 1. Τα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί κάρτα κατόχου μόνιμου κατοίκου ανάλογα με την οδό κατοικίας,
 2. Δίκυκλα πάσης φύσεως,
 3. Ηλεκτροκίνητα οχήματα (Ν. 4710/2020, ΦΕΚ 142/τ. Α’/23-07-2020). Απαραίτητη η τοποθέτηση του ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης ηλεκτροκίνητου οχήματος σε εμφανές σημείο στο μπροστινό μέρος του οχήματος &
 4. Τα οχήματα με ειδικό σήμα ΑΜΕΑ

 

 • Το ύψος του προστίμου ανέρχεται σε 10 € (άρ. 34, παρ. 14 του Ν. 2696/1999 - ΦΕΚ 57/Α΄/23. 3.1999, όπως τροποποιήθηκε & ισχύει) & επιβάλλεται σε περίπτωση :
  1.  λανθασμένων ή μη ευανάγνωστων στοιχείων άφιξης
  2.  μη εμφανούς  σημείου τοποθέτησης κάρτας
  3.  μη ύπαρξης κάρτας
  4.  υπέρβασης της προβλεπόμενης διάρκειας στάθμευσης.

 

    Σημειώνεται ότι αν η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται πέραν του 3ώρου,  βεβαιώνεται νέα πράξη βεβαίωσης παράβασης. (άρ. 34, παρ. 8, 10 ΚΟΚ)