Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Λήψη απόφασης για μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2019».

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ 2019».

Ως νέα ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών του
διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ –ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2019»  ορίστικε η 24/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00
π.μ.
 

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου :¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2019

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 ( ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ,

θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ)

για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
 Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόxου