Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

49η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων και στις τρεις
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κηφισιάς, η θέση των οποίων προσδιορίζεται από τις αντίστοιχες
αιτήσεις των ιδιοκτητών τους.
Επίσης προβλέπεται στην μελέτη η κατασκευή - επέκταση αγωγών ακάθαρτων και
φρεατίων για υποβληθέντα αίτηματα  για συνδεσέις ακινήτων έμπροσθεν του οποίου
υπολείπεται η κατασκευή μικρής επέκτασης εγκεκριμένου αγωγού.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «49η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 ( ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών , θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόxου εκτέλεσης του έργου : «49η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων»  με Προϋπολογισμό 241.935,48  €   πλέον ΦΠΑ 24% που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 01  ΙOYNIOY  2020  και ώρα 10.00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr

H παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Κηφισιάς στην Διεύθυνση www.kifissia.gr και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην διεύθυνση www.ggde.gr