Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια σχολικού λεωφορείου μεταφοράς νηπίων για τις ανάγκες των Παιδικών Βρεφ Σταθμών Κηφισιάς - 17PROC002335885