Διακήρυξη ∆ηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου ως χώρου στέγασης υπηρεσιών του ∆ήµου Κηφισιάς, καθώς και των δραστηριοτήτων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.