ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας 2.0 (137.280,40€) (Αγορά Η/Υ, tablets, εκτυπωτών, εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης επισκεπτών.  Εργασίες ανακαίνισης των τριών ΚΕΠ του Δήμου σε εξέλιξη)
 • «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο Κηφισιάς» στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (2.800.000,00€), (ΑΔΑ:6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ), (συμβασιοποιημένο).
 • Έργο «ΗΛΕΚΤΡΑ», Παρεμβάσεις για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Συγκροτήματος του Δημαρχείου Κηφισιάς (446.794,20€, συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), (αναμονή έγκρισης αιτήματος). Προβλέπεται: αποξήλωση/καθαρισμός οροφών, αποξήλωση/καθαρισμός πυλωτών, αποξήλωση κουφωμάτων, εφαρμογή εσωτερικής θερμομόνωσης οροφών, εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης πυλωτών, τοποθέτηση νέων κουφωμάτων, προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για ψύξη/θέρμανση, αποξήλωση παλαιών κλιματιστικών μονάδων, προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων, προμήθεια και εγκατάσταση τοπικής αντλίας θερμότητας τύπου ντουλάπα, προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων, με λαμπτήρες LED, αυτοματισμός ελέγχου λειτουργίας συστήματος φωτισμού).

 

ΕΣΠΑ 2021-2027

 • «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (1.990.000,00€, αναμονή έγκρισης αιτήματος). Ειδικότερα, προβλέπεται χρηματοδότηση για:

- Έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα

- Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ

- Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης

- Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων

- Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων

- Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων

- Παροχή συστημάτων τηλεϊατρικής σε ευπαθείς ομάδες για απομακρυσμένη διάγνωση

- Πολιτιστικές - Αθλητικές εκδηλώσεις - Διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου

- Σύστημα έξυπνης άρδευσης

- Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων

- Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall, Endpoint security, κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας

- Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ.

 • «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς» (627.224,26€),(ΑΔΑ:69ΘΞ7Λ7-Κ2Υ) συνέχεια του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Σχολεία του Δήμου Κηφισιάς» (2022, χρηματοδότηση=384.254,00€, ίδιοι πόροι=440.746,00€).  Μεταφερόμενο έργο από ΕΣΠΑ 2014-2020, υπό ολοκλήρωση.

ΕΣΠΑ 2014-2020

 • «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Κηφισιάς» (οικιακή κομποστοποίηση, δράσεις χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προμήθεια κλαδοτεμαχιστών, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Κηφισιάς) (2.965.026,00€), (ΑΔΑ:6ΑΓΙ46ΜΤΛΡ-Θ9Π), (αναμονή διακήρυξης διαγωνισμού).
 •  «Βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων» (379.512,68€), (ΑΔΑ:ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β), (αναμονή σύμβασης του έργου).
 • Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο Κηφισιάς, στο πλαίσιο του – Pay As You Throw – Gain As You Sort” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (906.234,44€, αναμονή έγκρισης αιτήματος).

 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑ 2021-2025) (μεταφερόμενα έργα από ΠΔΕ)

 • «Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» (550.00,00€, σε εξέλιξη).
 • «Καθαρισμός και Συντήρηση Φρεατίων Υδροσυλλογής του Δικτύου Ομβρίων Υδάτων που βρίσκεται στα όρια ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Αποφ. Χρηματοδότησης 2020,2021,2022» (συμβασιοποιημένο για το προηγούμενο έτος και αναμονή σύμβασης για το έτος 2023).
 • Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για τη Δράση «Αντιπυρική Προστασία Έτους 2021» (200.000,00€). Ολοκλήρωση της Δράσης που αφορούσε: Μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων έργου, Μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (τύπου JCB & φορτηγά ) προς αντιμετώπιση συνεπειών κακοκαιρίας ¨ΜΗΔΕΙΑ¨ στις Δ.Ε. Κηφισιάς & Ν. Ερυθραίας, Μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (τύπου BOBCAT & JCB) προς αντιμετώπιση συνεπειών κακοκαιρίας ¨ΜΗΔΕΙΑ¨ στις Δ.Ε. Εκάλης & Κηφισιάς.
 • Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για τη Δράση «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ζημιών και Καταστροφών των Πυρκαγιών Έτους 2021» (300.000,00€). Ολοκλήρωση των έξι εκ των οκτώ υποέργων της Δράσης και συγκεκριμένα: Εργασία κλάδευσης και κοπής υψηλών δέντρων στην Δ.Ε. Κηφισιάς, Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών μεταφοράς ύδατος για την γεώτρηση Γ/22 του πάρκου Σοφοκλέους στη Δ.Ε. Ν. Ερυθραίας, Προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος για την γεώτρηση Γ/ΑΘ της οδού Αθηνάς 19 στη Δ.Ε. Ν. Ερυθραίας, Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού έτους 2021, Δαπάνη υλοτόμησης επικίνδυνων καμμένων δένδρων στις Αδάμες Κηφισιάς (συνεπεία πυρκαγιάς Αυγούστου 2021), Δαπάνες απομάκρυνσης καμμένης δασικής ύλης που συσσωρεύτηκε συνεπεία πυρκαγιάς Αυγούστου 2021.

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

 • «Ανάπλαση – Αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμου – Φοίνικα που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 1040, 1041 και 1042» (704.705,50€, ολοκλήρωση του έργου).
 • «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου (Διαμόρφωση πλατείας περιοχής Αδαμών Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς)» (2022, χρηματοδότηση=290.000,00€, ίδιοι πόροι=275.000,00€), (ΑΔΑ:ΩΜΤ346Ψ844-Λ8Ο), (υπό εξέλιξη).
 • «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου (Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων Δημοτικής Ενότητας Εκάλης)» (2022, χρηματοδότηση=321.925,00€, ίδιοι πόροι=313.075,00€), (ΑΔΑ:ΩΜΤ346Ψ844-Λ8Ο)
 • «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κηφισιάς» (59.520,00€), (ΑΔΑ:94Ρ646Ψ844-ΒΦΓ) (ολοκλήρωση του έργου)
 • “Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου του χρηματοδοτικού προγράμματος Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022 (Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)” (74.400,00€), (ΑΔΑ:9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) (αξιολόγηση διαγωνισμού).
 • “Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου του χρηματοδοτικού προγράμματος Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022 (Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων - ΕΣΕΚΚ” (59.520,00€), (ΑΔΑ:Ρ1ΛΓ46Ψ844-69Μ), (υπό δημοπράτηση).

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

 • ΑΤ01 «Αγωγοί Ύδρευσης Νέας Ερυθραίας» (μεταφερόμενο έργο από Φιλόδημος Ι, ύψους 3.734.998€). Το έργο αφορά: «Προμήθεια συστήματος ελέγχου καταναλώσεων, βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού» (χρηματοδότηση=3.183.645,00€), «Αντικατάσταση προβληματικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας (χρηματοδότηση=411.644,00€, ίδιοι πόροι=113.459,00€) και  «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» (χρηματοδότηση=26.250,00€), (εκτελούμενο - συμβασιοποιημένο έργο).
 • ΑΤ03 «Εξοικονόμηση ενέργειας υποδομών ύδρευσης Δήμου Κηφισιάς» (χρηματοδότηση=187.736,00€), (αναμονή έγκρισης αιτήματος).
 • ΑΤ04 «Βελτίωση διαχείρισης στερεών αποβλήτων με προώθηση της επαναχρησιμοποίησης της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας» (2022, χρηματοδότηση=996.499,95€), (ΑΔΑ:9ΡΩ846ΜΤΛ6-ΘΗΖ), (διακήρυξη διαγωνισμού).
 • ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Κηφισιάς» (χρηματοδότηση=2.447.946,00€), (ΑΔΑ:ΩΔΞ446ΜΤΛ6-ΦΔΙ), (Συμβασιοποίηση έργου «Ανάπλαση Πάρκου Ξενίας Δήμου Κηφισιάς, ποσού 2.156.546,00€ και συγκεκριμένα δημιουργία παιδικής χαράς, ενός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και ψυχαγωγίας νηπίων, ενός πάρκου εκγύμνασης ενηλίκων υπαίθριου χώρου και ενός χώρου ανάπαυσης και συνάθροισης).
 • ΑΤ07 «1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (ανάπλαση-αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας» (χρηματοδότηση=1.747.301,91€), (ΑΔΑ:996Ω46ΜΤΛ6-Λ4Χ) (ολοκλήρωση έργου).
 • ΑΤ08_1 «Ψηφιακός μετασχηματισμός στο Δήμο Κηφισιάς» (χρηματοδότηση=283.482,60€, αναμονή έγκρισης αιτήματος).
 • ΑΤ08_2 «Ψηφιακές υπηρεσίες ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας, ανάδειξης και προβολής του τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Κηφισιάς και τηλεσυμβουλευτικής-τηλεϊατρικής για την κοινωνική μέριμνα και την καταπολέμηση εξάπλωσης επιδημιών» (χρηματοδότηση=1.285.284,80€, αναμονή έγκρισης αιτήματος).
 • ΑΤ09 «Μελέτες και τεύχη δημοπράτησης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» (χρηματοδότηση=1.067.640,00€).
 • ΑΤ10 «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Κτηρίων 2019 και Συντηρήσεις Σχολικών Κτηρίων 2020» (χρηματοδότηση=757.916,64€), (ΑΔΑ:9ΝΖΜ46ΜΤΛ6-Γ70), (ολοκληρωμένο έργο).
 • ΑΤ12 «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Κηφισιάς» (χρηματοδότηση=2.050.340,00€, αναμονή έγκρισης αιτήματος).
 • ΑΤ14 «Δημιουργία εκθεσιακού χώρου ιστορίας, μνήμης και βιωματικής εκπαίδευσης για την ανάδειξη της συνεισφοράς των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821 και του πολιτιστικού αποθέματος του Κ.Ε.Μ.Μ.Ε. από την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής μέχρι σήμερα, με χρήση προηγμένων ψηφιακών εφαρμογών και διαδραστικών τεχνολογιών» (χρηματοδότηση=158.658,00€), (ΑΔΑ:ΨΨΨΧ46ΜΤΛ6-Ν6Ι).

 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

 • «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας – Αντικατάσταση προβληματικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας» (2022, χρηματοδότηση=209.707,00€, ίδιοι πόροι=50.329,68€)

 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

 • «Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Κηφισιάς» (96.720,00€)
 • «Εργασίες επισκευής κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας» (285.000,00€ (Υποέργο 1 “Εργασίες Επισκευής Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας), 120.478,40€ (Υποέργο 2 “Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου και προμήθεια εξοπλισμού κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας), (διακήρυξη διαγωνισμού).
 • «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Κηφισιάς» (2022, χρηματοδότηση=65.100,00€, ίδιοι πόροι 2022=40.240,00€, ίδιοι πόροι 2023=200.075,93€).
 • «Μηχανολογικός εξοπλισμός με χρηματοδοτική μίσθωση διάρκειας πέντε ετών» (προμήθεια 12 οχημάτων μηχανημάτων), (2.441.400,00€), (ολοκληρωμένο έργο).
 • «Απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (προμήθεια 4 απορριμματοφόρων), (644.800,00€), (ολοκληρωμένο έργο).
 • «Μηχανήματα έργου, οχήματα ή συνοδευτικός εξοπλισμός» (προμήθεια 3 οχημάτων μηχανημάτων) (396.800,00€), (ολοκληρωμένο έργο).
 • “Νέο πλαίσιο για την ευζωϊα ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα Άργος” (43.200,00€), (ολοκληρωμένο έργο, αφορούσε προμήθεια εξοπλισμού περισυλλογής αδέσποτων ζώων (αγορά ηλεκτροκίνητου οχήματος) και υπηρεσίες στείρωσης).

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Πρόγραμμα SPARCS

Το πρόγραμμα SPARCS είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου με διαγωνιστικές διαδικασίες και πολύ αυστηρά κριτήρια επιλέχθηκαν 7 ευρωπαϊκές πόλεις για να δημιουργήσουν ένα αειφόρο δίκτυο έξυπνων πόλεων, θετικής βιώσιμης ενέργειας και κοινότητες μηδενικού άνθρακα. ΗΟΡΙΖΟΝ 2020 "Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS, (SPARCs)",  526.250,00€

O Δήμος Κηφισιάς είναι ο μόνος Ελληνικός Δήμος που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

17/11/2022  ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ SPARCS ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

22/10/2022 ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Γ.ΘΩΜΑΚΟΣ ΚΑΙ Σ.ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SPARCS

HORIZON 2020One Step Open Digital Building Logbook Solution” (Επιδεικνύοντας τα οφέλη του ψηφιακού ημερολογίου κτιρίων) 356.250,00€.  Προβλέπεται καταχώρηση στοιχείων στο ψηφιακό ημερολόγιο κτηρίων για το κτήριο του Δημαρχείου και τον παιδικό σταθμό Βίλλα Μίχλ.