ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

29/12/2022ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με χρηματοδότηση 2.965.026,00€

07/11/2022   ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 4 ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 11 ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

04/08/2022ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

21/07/2022 ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΕΜΜΕ ΣΤΟ ΤΡΙΤΣΗΣ

24/06/2022 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 74.400,00€ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

01/09/2021ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Πρόγραμμα SPARCS

Το πρόγραμμα SPARCS είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου με διαγωνιστικές διαδικασίες και πολύ αυστηρά κριτήρια επιλέχθηκαν 7 ευρωπαϊκές πόλεις για να δημιουργήσουν ένα αειφόρο δίκτυο έξυπνων πόλεων, θετικής βιώσιμης ενέργειας και κοινότητες μηδενικού άνθρακα. ΗΟΡΙΖΟΝ 2020 "Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS, (SPARCs)",  526.250,00€

 

O Δήμος Κηφισιάς είναι ο μόνος Ελληνικός Δήμος που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

17/11/2022  ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ SPARCS ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

22/10/2022 ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Γ.ΘΩΜΑΚΟΣ ΚΑΙ Σ.ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SPARCS

HORIZON 2020One Step Open Digital Building Logbook Solution” (Επιδεικνύοντας τα οφέλη του ψηφιακού ημερολογίου κτιρίων) 356.250,00€


ΕΣΠΑ 2014-2020
«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Κηφισιάς» (οικιακή κομποστοποίηση, δράσεις χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προμήθεια κλαδοτεμαχιστών, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Κηφισιάς) (2.965.026,00€), (ΑΔΑ:6ΑΓΙ46ΜΤΛΡ-Θ9Π)
«Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Σχολεία του Δήμου Κηφισιάς» (2022, χρηματοδότηση=384.254,00€, ίδιοι πόροι=440.746,00€)
«Βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων» (379.512,68€), (ΑΔΑ:ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β)
Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο Κηφισιάς, στο πλαίσιο του – Pay As You Throw – Gain As You Sort” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (906.234,44€, αναμονή έγκρισης αιτήματος)
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς» (627.224,26€)
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (1.990.000,00€,  αναμονή υποβολής αίτησης)

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας 2.0 (137.280,40€)
«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο Κηφισιάς» στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (2.800.000,00€), (ΑΔΑ:6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ).

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
«Ανάπλαση – Αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμου – Φοίνικα που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 1040, 1041 και 1042» (2022, χρηματοδότηση=611.294,50€, ίδιοι πόροι 2022=20.000,00€, ίδιοι πόροι 2023=704.705,50€, σε εξέλιξη)
«Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου (Διαμόρφωση πλατείας περιοχής Αδαμών Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς)» (2022, χρηματοδότηση=290.000,00€, ίδιοι πόροι=275.000,00€), (ΑΔΑ:ΩΜΤ346Ψ844-Λ8Ο)
«Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου (Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων Δημοτικής Ενότητας Εκάλης)» (2022, χρηματοδότηση=321.925,00€, ίδιοι πόροι=313.075,00€), (ΑΔΑ:ΩΜΤ346Ψ844-Λ8Ο)
«Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κηφισιάς» (59.520,00€), (ΑΔΑ:94Ρ646Ψ844-ΒΦΓ)
“Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου του χρηματοδοτικού προγράμματος Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022 (Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)” (74.400,00€), (ΑΔΑ:9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ)
“Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου του χρηματοδοτικού προγράμματος Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022 (Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινοφελών Χώρων - ΕΣΕΚΚ” (48.000,00€, υπό ένταξη)
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
«Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Νεάς Ερυθραίας – Αντικατάσταση προβληματικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας» (2022, χρηματοδότηση=209.707,00€, ίδιοι πόροι=50.329,68€)
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
«Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Κηφισιάς» (96.720,00€)
«Εργασίες επισκευής κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας» (285.000,00€ (Υποέργο 1 “Εργασίες Επισκευής Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας), 120.478,40€ (Υποέργο 2 “Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου και προμήθεια εξοπλισμού κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας)
«Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Κηφισιάς» (2022, χρηματοδότηση=65.100,00€, ίδιοι πόροι 2022=40.240,00€, ίδιοι πόροι 2023=200.075,93€)
«Μηχανολογικός εξοπλισμός με χρηματοδοτική μίσθωση διάρκειας πέντε ετών» (προμήθεια 12 οχημάτων μηχανημάτων), (2.441.400,00€)
«Απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (προμήθεια 4 απορριμματοφόρων), (644.800,00€)
«Μηχανήματα έργου, οχήματα ή συνοδευτικός εξοπλισμός» (προμήθεια 3 οχημάτων μηχανημάτων) (396.800,00€)
“Νέο πλαίσιο για την ευζωϊα ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα Άργος” (43.200,00€) 
ΠΔΕ
«Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» (2022, χρηματοδότηση=210.000,00€, ίδιοι πόροι=80.937,24€)

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
ΑΤ03 «Εξοικονόμηση ενέργειας υποδομών ύδρευσης Δήμου Κηφισιάς» (χρηματοδότηση=187.736,00€, αναμονή έγκρισης αιτήματος)
ΑΤ04 «Βελτίωση διαχείρισης στερεών αποβλήτων με προώθηση της επαναχρησιμοποίησης της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας» (2022, χρηματοδότηση=996.499,95€), (ΑΔΑ:9ΡΩ846ΜΤΛ6-ΘΗΖ)
ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Κηφισιάς» (χρηματοδότηση=2.447.946,00€), (ΑΔΑ:ΩΔΞ446ΜΤΛ6-ΦΔΙ)
ΑΤ07 «1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (ανάπλαση-αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας» (χρηματοδότηση=1.747.301,91€), (ΑΔΑ:996Ω46ΜΤΛ6-Λ4Χ)
ΑΤ08_1 «Ψηφιακός μετασχηματισμός στο Δήμο Κηφισιάς» (χρηματοδότηση=283.482,60€, αναμονή έγκρισης αιτήματος)
ΑΤ08_2 «Ψηφιακές υπηρεσίες ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας, ανάδειξης και προβολής του τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Κηφισιάς και τηλεσυμβουλευτικής-τηλεϊατρικής για την κοινωνική μέριμνα και την καταπολέμηση εξάπλωσης επιδημιών» (χρηματοδότηση=1.285.284,80€, αναμονή έγκρισης αιτήματος)
ΑΤ09 «Μελέτες και τεύχη δημοπράτησης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» (χρηματοδότηση=1.067.640,00€, σε εξέλιξη)
ΑΤ10 «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Κτηρίων 2019 και Συντηρήσεις Σχολικών Κτηρίων 2020» (2022, χρηματοδότηση=757.916,64€), (ΑΔΑ:9ΝΖΜ46ΜΤΛ6-Γ70)
ΑΤ12 «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Κηφισιάς» (χρηματοδότηση=2.050.340,00€, αναμονή έγκρισης αιτήματος)
ΑΤ14 «Δημιουργία εκθεσιακού χώρου ιστορίας, μνήμης και βιωματικής εκπαίδευσης για την ανάδειξη της συνεισφοράς των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821 και του πολιτιστικού αποθέματος του Κ.Ε.Μ.Μ.Ε. από την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής μέχρι σήμερα, με χρήση προηγμένων ψηφιακών εφαρμογών και διαδραστικών τεχνολογιών» (χρηματοδότηση=158.658,00€), (ΑΔΑ:ΨΨΨΧ46ΜΤΛ6-Ν6Ι)