Προώθηση της Απασχόλησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2022 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆Ε Οδηγών ∆ Κατηγορίας

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη σελίδα με τα αποτελέσματα

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού
με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση σε μορφή PDF πατώντας εδώ

*Λήξη προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων έιναι στις 21-11-2022

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2022
για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  |

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

«Πρόσληψης προσωπικού µε

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών»

Κατάθεση αιτήσεων Τρίτη 1, Τετάρτη 2 και Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ :

 

| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ |      | ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2022
για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Κατάθεση αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 24/10/2022

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

 

| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ |      | ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΥΕ-ΔΕ |      | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ |

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2022

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού

για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας»

με σκοπό την εκτέλεση των πολιτιστικών προγραμμάτων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2022

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Δήμος Κηφισιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων του ∆ήµου Κηφισιάς,

που εδρεύει στην Κηφισιά, Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία σε μορφή pdf:

1. Ανακοίνωση

2. Αίτηση

3. Παράρτημα Ανακοίνωσης

                     ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΟΧ 3.2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΟΧ 3.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2022

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων,

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» του Δήμου Κηφισιάς

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την Ανακοίνωση

Δείτε ΕΔΩ το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2022
για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά
έντεκα (11) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Κηφισιάς.

Κατεβάστε ολόκληρη την Ανακοίνωση σε μορφή PDF

Κατεβάστε το Παράρτημα σε μορφή PDF

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ανακοινώνει:

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών

ή πρόσκαιρων αναγκών, ογδόντα ( 80 ) ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2022,

που θα διεξαχθεί από 27/6/2022 έως και 29/7/2022 , σε Δημόσια Σχολεία της Κηφισιάς.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

1. Ανακοίνωση

2. Αίτηση

3. Υπεύθυνη Δήλωση

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Tο Ν.Π.∆.∆. «∆ηµήτριος Βικέλας» του ∆ήµου Κηφισιάς

Προκηρύσσει


Την πρόσληψη 22 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) µε σκοπό την σύναψη συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου (ωροµίσθια απασχόληση), σύµφωνα µε τις διαδικασίες, σειρές προτεραιότητας
(µοριοδότηση) και τους όρους απασχόλησης Π.Φ.Α. του Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραµµάτων «Άθληση για
Όλους» της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, στα παρακάτω Προγράµµατα και Ειδικότητες: 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2020

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού

για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας»

με σκοπό την εκτέλεση των πολιτιστικών προγραμμάτων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2020

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2020

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων,

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» του Δήμου Κηφισιάς

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πλήρωση μιας θέσης Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση σε μορφή .PDF

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

"ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ" Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 2019".

 

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση σε μορφή .pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ έντεκα (11) ατόμων καλλιτεχνικού

προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας».

 

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2019

για την πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Δράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 
«Περίοδος 2018-2019
»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την Ενδυνάμωση των Δεξιοτήτων Ανέργων Νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιδοτούμενης Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης για Άνεργους Νέους, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) ως συνδικαιούχος υλοποιεί την Πράξη “Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική, με στόχο την Ενδυνάμωση των Δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και είναι υποψήφιο προς ένταξη στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Αυτός άλλωστε είναι και ο πυρήνας της στρατηγικής του ΣΕΠΕ, να αξιοποιηθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης, την καταπολέμηση της ανεργίας, την τόνωση της εξωστρέφειας και της παραγωγικότητας.

 

Σκοπός της συγκεκριμένης πράξης είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και αξιοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων 3.000 Ανέργων Νέων 18 - 24 ετών, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να ενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στο δυναμικό κλάδο ΤΠΕ. 

 

Η διάρκεια του προγράμματος της κατάρτισης είναι 380 ώρες και περιλαμβάνει γνώσεις σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο για τους ωφελουμένους. H συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 1.471,60 € μικτά (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων). Οι ενδιαφερόμενοι Άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο edu.sepe.gr, με προθεσμία υποβολής της αίτησης μέχρι και 7/4/2017. Επίσης, ο ΣΕΠΕ προσεγγίζει επιχειρήσεις, ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την προσφορά θέσεων Πρακτικής Άσκησης.

 

Το αντικείμενο Θεωρητικής Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης αφορά στις ειδικότητες: 

- Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician),

- Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist),

- Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών (Web & Mobile Specialist),

- Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer),

- Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

 

Με τη λήξη του προγράμματος, θα υπάρξει Πιστοποίηση των δεξιοτήτων.

Ο ΣΕΠΕ με τη συμβολή του σε αυτό το πρόγραμμα, αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή του στους άνεργους νέους και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την πεποίθησή του ότι η χώρα μας διαθέτει ένα υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο με τα κατάλληλα εφόδια και κίνητρα, μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνεται και από τη συμμετοχή του ΣΕΠΕ ως Εθνικού Εταίρου από το 2009, στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “eSkills for Jobs” - Ψηφιακές Δεξιότητες για την Απασχόληση, η οποία περιλαμβάνει εκδηλώσεις και δράσεις με τα αρμόδια Υπουργεία, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με τη σπουδαιότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων στη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος συντονίζει όλες τις ενέργειες στην Ελλάδα.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Γραφείο Επιχειρηματικότητας

 

Το «Γραφείο Επιχειρηματικότητας» είναι μια νεοσύστατη υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς, χωρίς προηγούμενη εμπειρία των υπηρεσιών του. Είμαστε σε συνεχή έρευνα, αναζήτηση και καταγραφή των αναγκών των επιχειρηματιών, κατοίκων, επισκεπτών, φοιτητών, σχολικής κοινότητας, κ.λ.π., για τον σχεδιασμό και την οργάνωση των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας.

Ενδεικτικά λοιπόν, και όχι αποκλειστικά, επειδή η διαδικασία για τον ορισμό του πλαισίου εξελίσσεται, οι δραστηριότητες του Γραφείου Επιχειρηματικότητας του Δήμου μας είναι:

 • Ενημέρωση των επιχειρηματιών που θέλουν να επενδύσουν στον Δήμο μας.
 • Διευκόλυνση στα γραφειοκρατικά ζητήματα και επιτάχυνση των διαδικασιών για επένδυση.
 • Συνολική γεωγραφική απεικόνιση και κλαδικές τάσεις των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας.
 • Σύνολο πληροφοριών, βασισμένο σε γεωχωρικά δεδομένα (gis), που θα αποτελέσει εργαλείο για επαγγελματική αξιοποίηση από τον υποψήφιο υπενδύτη.
 • Συνεργασία με τους Εμπορικούς Συλλόγους (Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας)
 • Συνεργασία με την ΕΣΕΕ (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου)
 • Συνεργασία με τη Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής
 • Συνεργασία με ΕΒΕΑ και ΕΟΤ
 • Προβολή / Υλοποίηση δράσεων Δήμου Κηφισιάς
 • Διεξαγωγή Σεμιναρίων (Νεανική – Γυναικεία Επιχειρηματικότητα)
  • Νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020:
  • «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
  • «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου»
  • «Περιβάλλον και Μεταφορές»
  • «Εκπαίδευση – Κατάρτιση και Απασχόληση»
  • Αγορά Εργασίας:
  • Συλλογή βιογραφικών στοιχείων δημοτών και διαχωρισμό ανά κλάδο επιστημονικής τους κατάρτισης.
  • Επαφή με Επιχειρήσεις και με εκπροσώπους αυτών, για τις ανάγκες των γραφείων τους με σκοπό την απορρόφηση προσωπικού.
  • Συλλογή στοιχείων ανέργων από ΟΑΕΔ ανά ειδικότητα.