Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού - Δαπάνες Ασφάλισης Αυτοκινήτων - Μηχανημάτων -Απορ-ρων-17PROC002190516