Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ “προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου και προμήθεια εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας” Αρ. Πρωτ. 15604-14/4/20222021