ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ