Οικονομικές Συναλλαγές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1116/2013 (ΦΕΚ 1296/Β) η εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων
από1/6/2013 πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ.
 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • Αίτηση που να αναγράφεται ο τραπεζικός λογαριασμός με το ΙΒΑΝ , το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο ΑΦΜ του δικαιούχου.
  • φορολογική ενημερότητα για ποσά μεγαλύτερα των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ.
    (άρθρο 1 περίπτ. 1 Απόφ. Υπ. Οικον. 1109793/6134-11/0016/1999, ΦΕΚ2134/Β, άρθρο1 Απόφ. Υπ. Οικον. 114260/6631-26/ΠΟΛ 1383/2001, ΦΕΚ 11/Β/2002).
  • Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ
    (άρθρο 1 περίπτ. 1 Απόφ. Υπ. Εργασ. και Κοινων. Ασφαλ. Φ21/116/2000, ΦΕΚ 839/Β, όπως αντικαταστάθηκε από την ΥΑ Φ 21/οικ.2426/2001, ΦΕΚ 1735/Β.