ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ από τον e-ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

26/09/2022

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Ο e-ΕΦΚΑ προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση ακινήτου στην Κηφισιά, για τη στέγαση της Τοπικής Δ/νσης Γ΄ Βορείου Τομέα Αθήνας του e-ΕΦΚΑ, με έδρα την Κηφισιά, συνολικής επιφάνειας χώρων 894,40 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων: τα 629,40 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) προορίζονται για χώρους κύριας χρήσης, τα 265 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) για χώρους αρχείου/βοηθητικούς (οι τελευταίοι μπορούν να βρίσκονται και σε υπόγειο). Ανώτατο όριο αιτούμενου μηνιαίου μισθώματος για τους χώρους κυρίας χρήσης ορίζεται το ποσό των 13 €/τ.μ. και για τους χώρους του αρχείου/βοηθητικούς το ποσό των 6 €/τ.μ. Η διάρκεια της μισθώσεως θα είναι για εννέα (9) έτη με δυνατότητα μονομερούς έγγραφης παράτασης, από τον e-ΕΦΚΑ, έως τρία (3) έτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26.10.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Τοπικής Δ/νσης Γ΄ Βορείου Τομέα Αθήνας του e-ΕΦΚΑ, Λ. Κηφισίας 270, Τ.Κ. 14563, στην Κηφισιά. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών, στην ανωτέρω διεύθυνση, έως την 26η.10.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Τμήματος Στέγασης Ιπποκράτους 19, 6ος όροφος, Τ.Κ.10679, Αθήνα, τηλ. 210.36.62.329 (κος Νικολάου) από 08:00 μέχρι 14:00. Το πλήρες κείμενο της υπ’ αρ. πρωτ. 433944/22.09.22 (ΑΔΑ 61Τ746ΜΑΠΣ-ΕΥ4) διακήρυξης μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του e-ΕΦΚΑ είναι αναρτημένο στο link: http://www.efka.gov.gr/, στο banner "Διαγωνισμοί".

 

 

Από τη Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ