Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθεια καυσίμων για κίνηση απορριμματοφόρων και λοιπών αυτοκινήτων 17PROC006278826