Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2022 (άρθρο 82 του Ν. 4727/2020)