Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2024 (άρθρο 82 του Ν. 4727/2020)