Πρόσκληση για την 17η Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. την 03-08-2022 ΜΕΙΚΤΗ