Πρόσκληση για την 12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 08-06-2022 ΜΕΙΚΤΗ