Προμήθεια συστήματος ελέγχου καταναλώσεων βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού της Δ.Ε. Ν. Ερυθραίας (Χρηματ. από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι της Πράξης ¨Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ν. Ερυθραίας¨)