Προκήρυξη διαγωνισμού με ηλεκτ. διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση - Υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων - 18PROC003273142