ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ