ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ