ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 3/2023 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ