Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για "Συντήρηση χώρων πρασίνου" 18PROC002776980