Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια hardware εξοπλισμού και αδειών χρήσης λογισμικού