Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια οικοδομικών υλικών - Αρ. Πρ.53469-17 - 17PROC002223986