Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Λοιπών Ειδών Υγιεινής και Καθαριότητας