Διακήρυξη διεθνούς διαγ. Προμήθεια λαμπτήρων-ηλεκτρολογικού-φωτιστικών -18PROC003712418