Διακήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Εξοπλισμού Η-Υ 17PROC006245282

26/05/2017

Διευκρίνηση για τον τύπο του επεξεργαστή και της μητρικής στον πίνακα "Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Τεχνικές Προδιαγραφές":

Για τον επεξεργαστή η ορθή διατύπωση είναι:

Τύπος Επεξεργαστή:   Dual Core BOX
Socket   LGA 1150

Για τη μητρική η ορθή διατύπωση είναι:

Socket: s1150