Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού : Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων Παιδικών Χαρών - δαπέδων- περίφραξης- πινακίδων. - 17PROC002338732.