Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για: Προμήθεια πινακίδων-ειδών οδικής σήμανσης-οδικής ασφάλειας-17PROC002338239-2017-12-01.