Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"