Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:«Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μο

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 ( ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ,

θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ)

για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης μελέτης της παρ. 9(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την επιλογή ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο

«Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κηφισιάς (Χρηματοδότηση  από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

εκτιμώμενης αξίας  246.303,17 πλέον ΦΠΑ 24% που θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. σύμφωνα με

α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την 03/02/2021  και ώρα 10.00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr

H παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Κηφισιάς στην Διεύθυνση www.kifissia.gr και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην διεύθυνση www.ggde.gr

PDF icon ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf Πέμπτη, Ιανουάριος 28, 2021