ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (παρ. 11 άρθρο 21 ν.3731/2008)