ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ