ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, με την λήψη των κατάλληλων μέτρων, την εκτέλεση και τον συντονισμό των σχετικών δραστηριοτήτων.
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                 

 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος περιλαμβάνονται:

Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η εισήγηση και η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων με στόχο την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου μας. Αναλυτικότερα μεριμνά για:

 • Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών
 • Τη γνωμοδότηση για τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Τη γνωμοδότηση για την ανάγκη εκπόνησης μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τεχνικά ή άλλα έργα
 • Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Η μακροπρόθεσμη ευαισθητοποήση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Η μέριμνα για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • Η παρακολούθηση της εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
 • Η οργάνωση και παρακολούθηση της λειτουργίας σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων και επιπέδων θορύβων, για συσχετισμό τους με κυκλοφοριακά και άλλα δεδομένα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου.
 • Η μέριμνα για την προώθηση πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη λειτουργία των κινητών και ακίνητων εγκαταστάσεων του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα, πάρκα κλπ.)
 • Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εισήγηση και η παρακολούθηση εφαρμογής συστημάτων εναλλακτικής διαχείρησης (συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών, αποβλήτων από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευες κ.α.) και κομποστοποίησης, ειδικά για τα κηπαία απορρίμματα από κλαδέματα του Δήμου, αλλά και από ιδιωτικους κήπους της περιοχής καθώς επίσης και για τα αστικά στερεά απόβλητα.

Για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει σαν στόχο μέσα στους επόμενους μήνες να ενημερώσει τους δημότες για όποια πρωτοβουλία σχεδιάζει να αναλάβει ο Δήμος στα θέματα αρμοδιότητας της.
Aειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη, μείωση των αποβλήτων, εφαρμογή κυκλικής οικονομίας, ο Δήμος μας με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχουν σκοπό τον επόμενο καιρό να αναπτύξουν δράσεις προς 4 βασικούς άξονες: 1) Διαχείριση στερεών αποβλήτων, 2) Διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων / φυσικών πόρων, 3) Ενέργεια – Εξοικονόμηση, 4) «Οικολογικές / πράσινες  μεταφορές»
 
ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                                               

 • Εκσυγχρονισμός συλλογής και αποκομιδής, βελτίωση της εικόνας της πόλης
 • Διαλογή στην πηγή ανακυλώσιμων υλικών και αποκομιδή ειδικών ρευμάτων
 • Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και αξιοποίησης κλαδεμάτων – μονάδα κομποστοποίησης (τεχνο-οινομική μελέτη βιωσιμότητας)
 • Μείωση κόστους διαχείρισης και αξιοποίηση τιμολογιακών εργαλείων άσκησης πολιτικής αποβλήτων
 • Θεσμική και επιχειρησιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών
 • Δημοσιότητα – ευαισθητοποίηση
 • Σύμφωνο προς «Μηδενική Κοινωνία αποβλήτων»
   

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                                                                  

 • Ανάδειξη και προστασία οικοσυστημάτων (ρέματα, Κηφισός, Άλσος, δασικές εκτάσεις), Δέσμευση χώρων ευθύνης Δήμου και διερεύνηση της δυνατότητας να γίνουν κοινωφελείς χρήσεις εκεί
 • Διαχείριση νερού για ύδρευση: βελτιστοποίηση του υπάρχοντος δικτύου (Ν. Ερυθραία)
 • Διαχείριση ομβρίων: επέκταση των αντιπλημμυρικών έργων σε όλες τις περιοχές που έχουν ανάγκη, δέσμευση πόρων για αυτό (ρέμα Κοντοχρήστου, περιοχή Δήμητρος και Αγ. Σαράντα)
 • Δημιουργία δεξαμενών συλλογής ομβρίων για χρήση σε πυρόσβεση
 • Ευαισθητοποίηση πολιτών – δράσεις εθελοντισμού

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ–ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ                                                                      

 • Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Δήμου,
 • Καταγραφή και μοριοδότηση επιχειρήσεων με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                                                                     

 • Οικο-μεταφορές: δημιουργία δικτύου για πολλαπλή χρήση μέσων (βάση δεδομένων για κοινόχρηστα μέσα, μεταφορά από-σε περιοχές με διαδικτυακή εφαρμογή), car pooling, car sharing
 • Μελέτη για δημιουργία κεντρικών χώρων στάθμευσης σε διάφορες περιοχές περιμετρικά των κέντρων του Δήμου και διασύνδεση με άλλα μέσα από εκεί
 • Επέκταση ποδηλατόδρομων σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, ενοικίαση ποδηλάτων για βόλτες και χρήση στα εμπορικά κέντρα
 • Καταγραφή ατμοσφαιρικών ρύπων από διάφορες δραστηριότητες στα όρια του Δήμου

 
Σε αυτην προσπάθεια σας θέλουμε όλους αρωγούς!