Απευθείας ανάθεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4/80gr για τα σχολεία του Δήμου για το έτος 2023-2024