Συνοικιακά Συμβούλια στον Δήμο Κηφισιάς

Νέος δημοκρατικός θεσμός στον Δήμο Κηφισιάς

 

Μετά τις Συνοικιακές Συνελεύσεις, τον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό έρχονται και τα Συνοικιακά Συμβούλια

Τα Συνοικιακά Συμβούλια μέσα από μια σύγχρονη μορφή άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και σε συνέχεια των Συνοικιακών Συνελεύσεων που εδραιώθηκαν το 2014, αναβιώνουν στο Δήμο Κηφισιάς.

Ο κάτοικοι της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης τόσο στις Συνοικιακές Συνελεύσεις όσο και στην υλοποίηση του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού απέδειξαν ότι λειτουργούν συντονισμένα, ότι μπορούν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινότητα τους με αποτέλεσμα η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει και στην συγκρότηση του νέου δημοκρατικού οργάνου.

Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα Συνοικιακά Συμβούλια απαιτείται η συμβολή των πολιτών της Κηφισιάς της Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης, καθώς θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους.

Ενόψει  λοιπόν των  εκλογών  των  Συνοικιακών  Συμβουλίων  στις  14  συνοικίες  του Δήμου Κηφισιάς απαραίτητο είναι   να  συνταχθούν  οι  εκλογικοί  κατάλογοι  των  κατοίκων.

Παρακαλούνται  όσοι  κάτοικοι  (δεν  είναι  δημότες)  και επιθυμούν  να  συμμετέχουν  στις  εκλογές  των   συνοικιακών  συμβουλίων,  να  καταθέσουν  δικαιολογητικά  για  βεβαίωση  μονίμου κατοίκου  στα  γραφεία  του  Δήμου,  Διονύσου  73  &  Γορτυνίας,  στο  γραφείο  του  Εντεταλμένου  Συμβούλου  Τοπικής  Δημοκρατίας  Γεωργίου  Τσούλου  από  τη  Δευτέρα  12  Ιουνίου  2017  έως  την  Τρίτη  25  Ιουλίου  2017.

Απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  τη  βεβαίωση  μονίμου  κατοίκου:

1)  Υπεύθυνη  Δήλωση  μονίμου  κατοικίας  (θα  παρέχεται  από  το  Δήμο)

2)  Λογαριασμός  ΔΕΚΟ  ή  λογαριασμός  κινητής  τηλεφωνίας

Εκλογικό  Δικαίωμα

Όλοι  οι  κάτοικοι  της  εκάστοτε  συνοικίας,  Έλληνες  πολίτες  ή  πολίτες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  αλλοδαποί  με  νόμιμη  παραμονή  στη  χώρα,  έχουν  το  δικαίωμα  να  εκλέγουν  το  συνοικιακό  συμβούλιο,  ανεξάρτητα  από  το  αν  είναι  δημότες  και  εγγεγραμμένοι  στους  εκλογικούς  καταλόγους  που  χρησιμοποιούνται  κατά  την  εκλογή  βουλευτών  και  δημοτικών  αρχών. 

Το  εκλογικό  δικαίωμα  δεν  αναγνωρίζεται  σε  περισσότερες  από  μία  συνοικίες.

Η  ψηφοφορία  γίνεται  με  βάση  τον  εκλογικό  κατάλογο  και  τα  παραρτήματά  του,  που  οριστικοποιούνται  ένα  μήνα  πριν  τη  διεξαγωγή  των  εκλογών. 

Οι  εκλογές  θα  γίνουν  στο  τέλος  Σεπτεμβρίου,  αφού  ολοκληρωθούν  οι   εκλογικοί  κατάλογοι  δημοτών  και  κατοίκων.

Εκλογιμότητα

Συγκεκριμένα:  μέλος  του  Συνοικιακού  Συμβουλίου  μπορεί  να  εκλεγεί  μόνο  όποιος  έχει  αντίστοιχο  εκλογικό  δικαίωμα  στη  συνοικία.

Δηλώσεις  υποψηφιότητας  θα  υποβάλλονται  γραπτώς,  υπογραφόμενες  από  τους  υποψηφίους  στον  Πρόεδρο  της  εκλογικής  επιτροπής  (Εντεταλμένο  Δημοτικό  Σύμβουλο  Τοπικής  Δημοκρατίας  Γεώργιο  Τσούλο)  την  επομένη  της  προκήρυξης  των  εκλογών  και  επί  δέκα  (10)  εργάσιμες  ημέρες.

Η  ανακήρυξη  των  υποψηφίων  γίνεται  κατά  συνοικία  την  τρίτη  ημέρα  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  δηλώσεων  των  υποψηφιοτήτων.               

  

 

Αγαπητοί συμπολίτες,

Tα συνοικιακά συμβούλια ενισχύουν τη Δημοτική Αρχή στους διεκδικητικούς της αγώνες και παλεύουν δίπλα της για την αυτοτέλεια, την ανάπλαση και την εξύψωση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης , το στέριωμα και βάθεμα της δημοκρατίας , την ασφάλεια, την ειρήνη, την κοινωνική πρόοδο και συνοχή, καθώς και τη χρηστή διαχείριση προϋπολογισμένων πόρων, όπως στην περίπτωση του συστήματος  συμμετοχικού προϋπολογισμού για την ικανοποίηση των εκάστοτε αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Διαμορφώνεται ένα πλαίσιο ουσιαστικής συμμετοχής στον έλεγχο της εξουσίας και της διακυβέρνησης.

Είναι δε τα συνοικιακά συμβούλια εργαλεία και εγγύηση για την πληρέστερη εφαρμογή της λαϊκής κυριαρχίας, συνιστούν μέθοδο για τη βελτίωση της λειτουργίας της Τοπικής Δημοκρατίας και θα δώσουν νέα πνοή στη λειτουργία του Δήμου.

Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα, ότι βασική αιτία δημιουργίας των συνοικιακών συμβουλίων, που αποτελεί πολιτική  Ανοιχτής Διακυβέρνησης ,είναι η Βελτίωση της διακυβέρνησης , ώστε οι πολίτες να μπορούν να λαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες από τον Δήμο.

Γεώργιος  Τσούλος

Εντεταλμένος  Δημοτικού Συμβούλου

Τοπικής Δημοκρατίας

Προέδρος ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα»

Δήμου Κηφισιάς