Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς στις 26/4/2017.

Με τριάντα δύο θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, συνεδριάζει στις 26 Απριλίου, στις 19:00 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Κηφισιάς, με θέματα:

1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» Δήμου Κηφισιάς οικονομικού έτους 2017.

2. Επικαιροποίηση της υπ΄ 294/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ανεύρεσης χώρου μελλοντικής προσωρινής μεταστέγασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας.

3. Ορισμός νέων μελών υποχρεωτικής Επιτροπής Ενστάσεων Ύδρευσης του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του Κ.Δ.Κ. και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

4. Ορισμός νέων μελών υποχρεωτικής Επιτροπής Απομάκρυνσης Ζώων του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του Κ.Δ.Κ. και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

5. Ορισμός νέων μελών υποχρεωτικής Επιτροπής Καταστροφής Αχρήστου υλικού του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του Κ.Δ.Κ. και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

6. Ορισμός νέων μελών υποχρεωτικής χαρακτηρισμού Επιτροπής Παραλαβής Έργων του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του Κ.Δ.Κ. και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

7. Ορισμός νέων μελών υποχρεωτικής Επιτροπής Επιθεώρησης Κινηματογράφων - Θεάτρων - Κέντρων διασκέδασης του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του Κ.Δ.Κ. και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

8. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Α/βάθμιας Εκπ/σης».

9. Σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. (Αριθμοί Αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 730/2016 & 1411/2016).

10. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο “Δίκτυο Αλληλεγγύης Ανάσα” για την διοργάνωση διανομής ελληνικών προϊόντων από παραγωγούς Χωρίς Μεσάζοντες το Σάββατο 6 Μαΐου 2017, μεταξύ των ωρών 8:00 και 15:00, στη συμβολή των οδών Τατοΐου & Σεβδικίου στη Νέα Ερυθραία.

11. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου χωρίς χρέωση στην Πλατεία Πλατάνου, άνωθεν του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων, για την πραγματοποίηση διάθεσης προϊόντων από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραγωγών - Δράση χωρίς Μεσάζοντες «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ».

12. Λήψη απόφασης για την «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 268/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το μέρος έγκρισης καταβολής αποζημίωσης επικειμένων των ιδιοκτησιών με ΚΑ: 010321, 010323, 010324, στο Ο.Τ. 40 της Ενότητας ΒΙ.ΠΑ. και έγκριση αποζημίωσης επικειμένων των ιδιοκτησιών: 0103049, 010324, 010323, 010321 κατόπιν διόρθωσης του πίνακα επικειμένων του Ο.Τ. 40 (μεμονωμένη πράξη: Μ3/2007)».

13. Λήψη απόφασης α) επί της αναγκαιότητας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου για το έτος 2016 συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 145.380,58€ που αναλύεται ως εξής: για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού υπό Κ.Α. 20.6662.05 ποσό 65.380,74€ με ΦΠΑ και για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων Κ.Α. 20.6662.02 ποσό 79.999,84€ με ΦΠΑ β) έγκριση της με αριθμό 12/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) εκκίνηση της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

14. Λήψη απόφασης α) επί της αναγκαιότητας μίσθωσης λεωφορείων με οδηγό για μεταφορά προσώπων μαθητών των παιδικών σταθμών και μελών του ΚΑΠΗ συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 65.186,80€. Ποσό 37.249,60€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6413.01 με τίτλο «Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών του προϋπολογισμού του 2017 και ποσό 27.937,20€ τον Κ.Α. 15.6413.01 με τίτλο «Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών ΚΑΠΗ» τον προϋπολογισμό του 2018 β) έγκριση της με αριθμό 1/2017 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού και γ) εκκίνηση της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού μη ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

15. Επί της 234/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου Φραντζεσκάκη Εμμανουήλ.

16. Επί της 214/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αγωγής.

17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή αιτήματος για πρακτική άσκηση σπουδάστριας του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

18. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «Επισκευές και Συντηρήσεις Δημοτικών Κτηρίων» με αναθεώρηση.

19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση νηπιαγωγείου Εκάλης».

20. Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης: «Λεπτομερής Τοπογραφική Αποτύπωση του αρχαιολογικού χώρου επί της οδού Κασσαβέτη στο Δήμο Κηφισιάς».

21. Διαγραφή ποσού 518,00€ και επαναβεβαίωση λόγω λανθασμένης χρέωσης.

22. Διαγραφή χρεωστών και συνολικού ποσού 890,00€ από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικονομικών ετών 2009, 2010 και 2011.

23. Διαγραφή ποσού 607,00 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. ετών 2004-2011.

24. Διαγραφή χρεωστών και συνολικού ποσού 845,50€ από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικονομικών ετών 2006, 2010 και 2011.

25. Διαγραφή ποσού 172,27€ ως μη οφειλόμενο και επιστροφή ποσού 30,54€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

26. Διαγραφή ποσού 716,34€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

27. Επιστροφή ποσού 270,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

28. Επιστροφή ποσού 1.947,26 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

29. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 247,28 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής παραβάσεις Κ.Ο.Κ. ΠΟΕ.

30. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.038,89 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής από δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού Δημοτικής Ενότητας Εκάλης έτους 2003.

31. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.316,31 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής από δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού Δημοτικής Ενότητας Εκάλης & ΤΑΠ έτους 2016.

32. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.871,19€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα (περιοχή ΟΥΛΕΝ), ΤΑΠ 2009-2016 & παράβαση Κ.Ο.Κ. 2011.