Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς 26/7/2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 26-07-2017,ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30,στην 18η τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:
Α.Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 12/07/2017
Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης
Δ.Έκτακτα θέματα
Ε.Τακτικά θέματα

1.Έγκριση χρήσεων και όρων διακήρυξης δημόσιας δημοπρασίας περί πολυετούς εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου “ΑΛΑΣΚΑ” με μειωμένο μηνιαίο
μίσθωμα (άρθρο 192 παρ. 8 Ν. 3463/2006, όπως ισχύει σήμερα).
2.Έγκριση Σύναψης μίσθωσης του ακινήτου – κυλικείου που βρίσκεται στο Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, με την εταιρεία Ι. Καρποντίνης – Σ. Θωμόπουλος Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο
« Jn’ SCafé ».
3.Έγκριση πρότασης της επιτροπής διατύπωσης απόψεων επί του αναρτηθέντος προς διαβούλευση Σχεδίου Π.Δ/τος για τις «Κατηγορίες και τοΠεριεχόμενο των Χρήσεων Γης» (133/2017 απόφαση Δ.Σ.).
4.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση πραγμάτων, αρ. 1 ΠΔ 270/81.
5.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗΣ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
6.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Σύνδεση του υπάρχοντος δικτύου της εταιρείας «ΚΑΣΤΡΙ ΑΕ»”και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
7.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου«Επισκευή στεγών Σχολικών Κτιρίων» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
8.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή τμημάτων οδού Κολοκοτρώνη» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικούτου.
9. Επιστροφή ποσού 50,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
10.Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών λόγω τακτοποίησης με το Ν. 4178/2013.
11.Διαγραφή ή μη ποσού 2.070,92€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
12.Διαγραφή χρεωστών συνολικού ποσού 2870,00 €
από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
13.Διαγραφή χρεωστών συνολικού ποσού 940 € από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
14.Επί αιτήματος για διαγραφή η μη ποσού 784,29 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ