Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΚΕΜΜΕ» η Έφη Κούτση

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Κηφισιάς «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας», με την Αρ. Απόφ.: 411/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
(πρόταση Δημάρχου)
Κούτση Έφη
Ασυλογιστάκης Κανέλλος Δημοτικός Σύμβουλος
Σόρογγα Λίνα
Κακογιάννης Απόστολος
Αναστασόπουλος Νίκος
Καλατζής Παναγιώτης (Παναγής)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
(από τις λοιπές παρατάξεις)
Λούμπιας Χρήστος
Σεβδαλή Μαρία Δημοτική Σύμβουλος
Μουστάκη Αικατερίνη (Κατερίνα)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
(πρόταση Δημάρχου)
Ζαρωτιάδου Ανατολή
Κόκκαλη Βασιλική
Σοβατζή Αγγελική

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
(από τις λοιπές παρατάξεις)
Αγουρίδας Ιωάννης
Αντωνόπουλος Αχιλλέας
Αγουρίδα Ευγενία

Η κ. Κούτση Έφη ορίστηκε ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας».
Η διάρκεια της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας», για ένα (1) έτος.