ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2022