Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Κηφισιάς

Στον ορισμό  των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων προχώρησε ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, με απόφαση  του. Σύμφωνα με την απόφαση αναθέτει στους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, καθώς και την υπογραφή με εξουσιοδότησή του συγκεκριμένων εγγράφων και πιστοποιητικών:

Στην Δημοτική Σύμβουλο κ.Δήμητρα Αγαπάκη, ως Εντεταλμένη Νομικής Υπηρεσίας, τις αρμοδιότητες της εποπτείας και ευθύνης του Τμήματος της Νομικής Υπηρεσίας.

Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Ευάγγελο Αυλήτη, ως Εντεταλμένο Επιχειρηματικότητας, τις αρμοδιότητες:

α) Του σχεδιασμού και της υλοποίησης μέτρων και δράσεων ενίσχυσης του τοπικού εμπορίου, των αγορών και υπηρεσιών της Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας.

β) Της λειτουργίας του Γραφείου Επιχειρηματικότητας του Δήμου και της εποπτείας - ως προς την επιχειρηματικότητα - του υπό σύσταση Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης & Πληροφορικής.

Στον Δημοτικό Σύμβουλο, κ.Σταύρο Ζαπάντη, ως Εντεταλμένο Υποδομών, Προγραμματισμού κι Αειφόρου Ανάπτυξης, τις αρμοδιότητες:

α) Της εποπτείας συντήρησης και λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου.

β) Της εποπτείας και ευθύνης της λειτουργίας των Τμημάτων Προγραμματισμού, Μελετών και Ηλεκτρομηχανολογικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

γ) Της ευθύνης για την εκπόνηση και παρακολούθηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

δ) Της εποπτείας της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών κάθε είδους ενεργειακών συστημάτων του Δήμου (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός) και της λειτουργίας της αποθήκης των.

ε) Της μέριμνας για την προώθηση πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη λειτουργία των κινητών και ακινήτων εγκαταστάσεων του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα, πάρκα κλπ.).

ζ) Της μακροπρόθεσμης ευαισθητοποίησης των πολιτών σε ενεργειακά θέματα.

Επιπλέον την εποπτεία του Α΄ ΚΑΠΗ Κηφισιάς.

Στην Δημοτική Σύμβουλο κ.Κατερίνα Καραλή, ως Εντεταλμένη ΚΑΠΗ Νέας Ερυθραίας, την αρμοδιότητα της εποπτείας του ΚΑΠΗ της Νέας Ερυθραίας.

Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Γιώργο Κομιανό, ως Εντεταλμένο Πρασίνου, την αρμοδιότητα της εποπτείας του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου και Κηποτεχνίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Δημήτριο Μωράκη, ως Εντεταλμένο Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, την αρμοδιότητα της εποπτείας της λειτουργίας των Τμημάτων:

α) Σχεδιασμού και εποπτείας καθαριότητας, μεταφόρτωσης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, ως προς το έργο της αποκομιδής των ανωτέρω.

β) Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

γ) Καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων – κοιμητηρίων και ειδικών συνεργείων.

δ) Ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτρομηχανολογικών έργων και σηματοδότησης.

Στον Δημοτικό Σύμβουλο, κ.Γιάννη Παντελεάκη, ως Εντεταλμένο Προσχολικής Αγωγής Κηφισιάς, την αρμοδιότητα της εποπτείας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.

Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Παναγιώτη Ραυτόπουλο, ως Εντεταλμένο Μουσειακής Πολιτικής, την αρμοδιότητα της καταγραφής, ανάδειξης και προβολής ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων και ευρημάτων, καθώς και της εποπτείας έργων και εργασιών για την λειτουργία της «Αρχαιολογικής Συλλογής Κηφισιάς».

Στην Δημοτική Σύμβουλο κ.Χριστίνα – Μαρία Τσιάμα, ως Εντεταλμένη Ελεύθερου Πανεπιστημίου, την αρμοδιότητα της εποπτείας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ» σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ».

Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Γεώργιο Τσούλο, ως Εντεταλμένο Τοπικής Δημοκρατίας, την αρμοδιότητα της Προετοιμασίας, Οργάνωσης, Υλοποίησης των Συνοικιακών Συνελεύσεων, Συνοικιακών Συμβουλίων μετά την εκλογή των, καθώς και της συγκέντρωσης – ταξινόμησης των προτάσεων του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού.

Στην Δημοτική Σύμβουλο, κ.Τριανταφυλλιά (Ρόζυ) Χαριτοπούλου, ως Εντεταλμένη Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, τις αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

β) Τη μελέτη, σχεδίαση, εισήγηση και παρακολούθηση συστημάτων και προγραμμάτων ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και χωριστής διαλογής αποβλήτων, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης κι επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων.

Στην Δημοτική Σύμβουλο κ.Κλεοπάτρα Χατζοπούλου, ως Εντεταλμένη Προσχολικής Αγωγής Νέας Ερυθραίας, την αρμοδιότητα της εποπτείας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

Επίσης ορίζονται ως άμισθοι Σύμβουλοι του Δήμου οι εξής:

Ο κ.Δημήτρης Αγγελίδης Σύμβουλος Επιχειρήσεων για θέματα Ανάπτυξης.
Ο κ.Σταύρος Απέργης Οικονομολόγος για θέματα Οικονομίας.
Ο κ.Ιωάννης Μελάς πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, που διετέλεσε και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου, για θέματα Πολιτισμού.
Ο κ.Ιωάννης Σκλάβος Αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ για θέματα Ασφαλείας.