Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς 14/6/2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 14-06-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην        14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 17/05/2017

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα 

Ε. Τακτικά θέματα

Τεχνική πρόταση για την αξιοποίηση του Δημοτικού κτηρίου «Αλάσκα» (τροποποιούμενων προηγούμενων αποφάσεων).

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς για την  Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – LIFE RE-WEEE¨ (Κωδικός έργου LIFE 14 ENV/GR/000858)».
Δωρεάν παραχώρηση στην ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Κατασκευών) της ολοκληρωμένης και εγκεκριμένης μελέτης του Α’ Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοση οικοδομικής άδειας και Τευχών Δημοπράτησης από τον ίδιο φορέα.

Λήψη απόφασης για «Μίσθωση μηχανήματος έργου» λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα (αρ.61 Ν.3979/2011), προϋπολογισμού δαπάνης δώδεκα χιλιάδων ευρώ 12.000,00€ (Κ.Α. 30.6233.01).

Λήψη απόφασης για την Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση απορριμματοφόρων & λοιπών αυ/των».

Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 του Ν. 4412/17 ειδών Ομάδας Β Λογισμικό (Software και Άδειες Χρήσης) του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια εξυπηρετητών (servers)-λογισμικού του Δήμου Κηφισιάς» σε εφαρμογή της με αρ. 242/17 απόφασης της Ο.Ε του Δήμου.

Έγκριση δαπάνης ύψους 2.757,00€ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του Κ. Α. 15.6474.07, του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 για τη διοργάνωση και διεξαγωγή εκδήλωσης για την πανηγυρική λήξη του προγράμματος υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής καλής λειτουργίας προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ  ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

Λήψη απόφασης για μίσθωση  ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Κηφισιάς που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σεβδικίου και Μιλήτου (Ο.Τ. 67) στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας, σύμφωνα με το άρθρο 192 του κώδικα του ΚΕΔΕ για τρεις μήνες έναντι μηνιαίου μισθώματος 410 ευρώ.

Επί της 30/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην μετατόπιση ή μη του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αγίων Σαράντα (Κόμβος Βαρυμπόμπης) στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.

Επί της 31/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην μετατόπιση ή μη του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και Ιλισίων στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.

Επί της 32/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην μετατόπιση ή μη του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Στεφάνου Δέλτα και Λ. Κηφισίας στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.

Λήψη απόφασης για παράταση της υφιστάμενης μίσθωσης στο αναψυκτήριο του Άλσους Κηφισιάς.

Έγκριση αλλαγής χρήσης τριώροφου διατηρητέου κτηρίου κατοικιών σε πολιτιστικό κέντρο προώθησης Ισπανικού Πολιτισμού και Κουλτούρας, επί των οδών Ανδριανού 16 & Κόκκοτα 1, Ο.Τ.85, Κηφισιά.

Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατάστημα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κομμωτήριο) επί της οδού Λ. Κηφισίας 238-240 , Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».

Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στην περιοχή «Βαρειές – Υπόλοιπο Ούλεν» της Π.Ε. 10 του Δήμου Κηφισιάς, ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0109020 στο Ο.Τ. Γ 972.

Λήψη απόφασης για την Έγκριση Πρωτοκόλλου και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού Φωκαίας στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας».

 Λήψη απόφασης για την Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΛΑΣ ΜΙΧΛ».

Λήψη απόφασης για την Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΑΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

Λήψη απόφασης για την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με αρ. Μελέτης: 1/2014.

Λήψη απόφασης για την Έγκριση 3ης παράτασης του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2015».

Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (Ανάπλαση – Αναδιαρρυθμίσεις Διατηρητέου και Προσθήκη Πτέρυγας».

Επί της 345/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αμοιβή στη Δικηγορική Εταιρεία «Δημήτριος Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες» και ειδικότερα στον Δικηγόρο κ. Δημήτριο Παναγιωτόπουλο ή σε όποιον άλλο δικηγόρο διοριστεί από την εταιρεία, να ασκήσει παρέμβαση ή οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση νέας παροχής νερού, για την άρδευση του πρασίνου της πλατείας που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Πελοποννήσου και Φυγαλείας στις Αδάμες.

Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ & επαναβεβαίωση.

Διαγραφή ποσού 75,60€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής, από τέλη οικογενειακού τάφου.

Επιστροφή συνολικού ποσού 3.197€ από δαπάνη κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης.

Διαγραφή  ποσού 8.345,88€  από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Επί αίτησης θεραπείας της 315/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                         του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                   ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ