ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ»