ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1Α/2022 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ